Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Techniek en wetenschappen schools gelaagd betoelaagd…

SCHOOLSE TECHNIEK EN WETENSCHAPPEN GELAAGD BETOEGLAAGD…

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert volgend schooljaar 225.000 euro om techniek en wetenschappen duurzaam te verankeren in het basis- en secundair onderwijs. Met een subsidie van 100.000 euro voor de lerende netwerken basisonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van een globale schoolvisie over STEM. 125.000€ wordt geïnvesteerd in het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) is niet meer weg te denken uit het Vlaams onderwijs. De samenleving en de arbeidsmarkt hebben nood aan jongeren met een technische en/of wetenschappelijke opleiding. Zowel in het basisonderwijs als in de arbeidsmarkt gerichte opleidingen zijn extra impulsen wenselijk om leraren en scholen te versterken in de toepassing van de STEM-didactiek.

Lerend netwerk STEM basisonderwijs

Voor het derde schooljaar op rij financiert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lerarenopleidingen om samen met tientallen scholen en hun leerkrachten, techniek en wetenschappen duurzaam te verankeren in het basisonderwijs. In het schooljaar 2017-2018 ligt de klemtoon op het uitbouwen van een brede schooleigen visie op STEM. Directies zitten met vragen hoe ze STEM duurzaam kunnen koppelen aan de manier waarop ze hun school uitbouwen en techniek en wetenschap meer kunnen verankeren in hun schoolvisie. Daar willen we nu een antwoord op bieden.

De ondersteuning en de implementatie van STEM-didactiek in het onderwijs wordt waargemaakt in de “Lerende Netwerken”. Lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten, onderzoekers en leerkrachten ontmoeten elkaar op maandelijkse basis om kennis en expertise uit te wisselen. Daarom investeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ook dit jaar 100.000 euro in de ondersteuning van de lerende netwerken. Daarmee worden 13 kennisdelingsmomenten georganiseerd waar 45 basisscholen aan deelnemen. En zal ook de website ‘STEM voor de basis’ verder worden uitgebouwd om de inzichten en goede praktijken ruim te verspreiden. Het project wordt getrokken door Vives in samenwerking met ondermeer Odisee, Artevelde hogeschool…etc.

STEM-trajecten TSO/BSO in samenwerking met bedrijven

Ook het tso en bso zetten in op de diepere STEM-schoolwerking. De STEM-monitor en signalen uit het werkveld geven aan dat een extra inspanning en ondersteuning nodig is om ook de arbeidsmarktgerichte STEM-opleidingen te laten ‘profiteren’ van het nieuwe elan inzake studiekeuze voor STEM. Opmerkelijk is dat in tso/bso de instroom van leerlingen in STEM-richtingen in vergelijking met aso te weinig aantrekt en dat het toepassen van de nieuwe STEM-didactiek daar een andere invulling vraagt. De Regionale Technologische Centra (RTC) hebben het afgelopen schooljaar gezamenlijk en in samenwerking met bedrijven een ondersteuningstraject opgezet voor leraren. Centraal stond een integrale aanpak van de STEM-vakgebieden en de grote maatschappelijke transities (en hoe bedrijven daarmee omgaan). 22 bedrijven en meer dan 150 leerkrachten en directieleden uit 98 scholen werden betrokken. Voor 7 van de 10 deelnemers gaf het traject concreet aanleiding tot een samenwerking met één van de bedrijven en 80% van de deelnemers had interesse om met de behandelde opdrachten aan de slag te gaan. In de toekomst wil men voor de uitvoering van concrete projecten meer begeleiding voorzien. Het engagement van de bedrijven zal sterker ondersteund en omkaderd worden door ze beter te betrekken bij het onderwijs.

Vanuit de realiteit van de leerkrachten zullen ondernemers nu kijken hoe hun STEM-aanbod het best kan worden waargemaakt in de klaspraktijk. Kennismaken met bedrijfsprojecten is noodzakelijk om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen binnen de professionele STEM, maar ze waarmaken binnen leertrajecten is de échte uitdaging. Leerkrachten, de tso en bso-scholen en de bedrijven kijken samen hoe de twee werelden zo effectief mogelijk elkaar van dienst kunnen zijn.

In het schooljaar 2017-2018 wordt via de RTC’s een traject aangeboden. Met als klemtonen:
· Opstarten van minstens 4 samenwerkingsprojecten tussen scholen en bedrijven per provincie (totaal 20)
· Opvolging van leerkrachten die met een opdracht/project aan de slag zijn in samenwerking met Pedagogische Begeleidingsdiensten en sectororganisaties
· Ervaringsuitwisseling in netwerk
· Studiedag om goede praktijken te tonen en verspreiden

Voor dit project wordt een subsidie van 25.000€ per provincie voorzien, in totaal dus 125.000€.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dankzij technologische en wetenschappelijke vernieuwingen kunnen we onze wereld en samenleving duurzaam beter maken. Daarvoor hebben we heel wat getalenteerde jonge mensen nodig die de passie en de motivatie voor techniek en wetenschap delen. Daarom is het belangrijk dat ook in het tso en bso meer leerlingen de weg vinden naar STEM. En dat in het basisonderwijs de STEM-didactiek gevat wordt in de brede schoolvisie. Door STEM doorheen de visie van een school te verweven en structureel te verankeren, vinden meer jongeren de weg naar techniek en wetenschap.”

Wetenschap en techniek voor ieder de knik en …de klik! (Kabinet Onderwijs/FCK)

Geen reacties

Reageer