Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

De Boerenbond roert zich oogst- en plukstabiel
*****
De Boerenbond schafte in de Warande te Brussel de cijfers en jaarresultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw. Het is een forse, jaarlijkse gewoonte van de backingorganisatie. Men is evenwel afgestapt van de berekening van
het gemiddelde landbouwinkomen van akkerbouwers, kwekers, vee-, sier -en andere telers. Er is immers àl te veel verschil tussen de verschillende deelsectoren en segmenten.

2017 ‘stapte’ het laatste kwartaal binnen, waarbij de meeste teelten geoogst of deels nog bezig zijn.
De Boerenbond stelde de ‘raming’ voor, hetgeen van groot
belang is voor de prijzenpolitiek, de retail, de consument … enzomeer.
Sinds de banken- en economische crisis van 2007-2008 is de beweegijkheid aan koersen, aandelen…feitelijk niet meer verdwenen.
Door de nieuwe berekeningen kan de Boerenbond sterker instellen op
de rendabiliteit en het zicht op de reeële marges. Dit jaar kan alvast
geboekstaafd worden als een gemiddeld landbouwjaar, dus beter dan
2016. Uiteraard hoort voor dit jaar vooral de droogte voor de Polderprovincie en de voorjaarsvriezerij in de fruitstreek, Limburg en
periferie te worden genoteerd.
De energiekosten zijn gestegen, er is de vrije val van de aardappelprijs en
een goede evolutie in de dierlijke, varkenshouderij en melkveesector.
Kwetsbaar en weerbaar…
De Boerenbond zet ook in op het krachtiger en weerbaarder maken van
de boerenfamilies om de prijsschommelingen te kunnen opvangen.
Concreet denkt met aan verzekeringssystemen, verantwoordelijkheden
scherper afstellen, consumentenorganisaties mobiliseren, nieuwe afzetmarkten zoeken, de pachtwetgeving aanpakken..
En al evenzeer middels de Landelijke Gilden wordt continue gewerkt
aan agra-toerisme, zie ook het succes van de “Dag van de Landbouw”!
Noteer dat landbouwers zich vanaf 2018 kunnen verzekeren tegen droogte,
storm, vorst, overvloedige regen en ander onheil van slecht weer.
Het Rampenfonds blijft uiteraard bestaan en… voor de rest :
“Laat de boeren maar dorsen!”
…de Boerenbond zal consolideren, speculeren en accelereren! (fch)

INFO : . * 016/28 66 06 * http.//www.landelijkegilden.be

redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

==>> http://us14.campaign-archive1.com/?u=f79684dc8e7a3997a924a8d73&id=1edb4ba9be&e=3328bc0cf4

Geen reacties

Reageer